Upwork Test Answers: Get all the correct answers of most recent and possible Upwork Tests A to Z (Updated on Jan, 2016)
Cover Letter Templates: These cover letter samples are not only for Upwork job, but also you will have some idea about your real life job
 
Freelance Profile Overviews: Different Profile samples and overviews of experts, advanced and intermediate level freelancers
For Newbie of Upwork: Upwork Help - How to apply for a job in Upwork with 10 most important articles about Upwork

A to Z View - All Upwork Test Answers

Upwork Tagalog to English Translation Test Answer

1. Saan ba nakakabili nang mas murang kalan?
Answers: • Where can I buy a cheaper stove?

2. Iisá lang ang kabán mo ng palay. Alín ang uunahin mo? Pakainin ang iyóng pamilya ngayón o itaním ang palay upang may kakainin ang iyong pamilya sa hináharáp?
Answers: • You have one and only one kaban of palay. Which will you do first? Feed your family today or plant the palay, so that your family will have something to eat in the future?

3. Nagbabago ngâ raw, pero ganoón pa rin namán.
Answers: • They say it indeed changes, but it's really still the same.

4. Sagabal sa pakikisama ang mababang EQ. Maraming magagalíng at matatalinong tao ang mababà ang EQ. Di nilá kayang harapín ang di-sumásang-ayon sa kanilá. Gustó nilá lagì siláng tamà at silá lang. Di silá marunong ng teamwork.
Answers: • A low EQ is an obstacle to getting along. Many smart and intelligent persons have a low EQ. They cannot handle those who oppose them. They want to be always right, only they are right. They do not know how to do teamwork.

5. Ang número unong kaaway ng pag-unlád ng Pilipino ay ang kawalán ng interés, ang kawalán ng pakialám, ang hindî pagkilos.
Answers: • The number one enemy of progress for the Filipino is the lack of interest, the lack of concern, the lack of action.

6. Magandang tingnan ang kulay kahel na pintura sa dingding ng iyong kwarto.
Answers: • Orange paint looks good on the walls of your room.

7. It's over.
Answers: • Natapos na.


8. Hindî mo masasabing walâ roón. Ang masasabi mo lang ay hindî mo nakita.
Answers: • You can't say it's not there. You can only say you didn't see it.

9. Basa ang maleta ko dahil umuulan.
Answers: • My suitcase is wet because it’s raining.

10. Saan ka nakabili ng ganyang kagandang damit?
Answers: • Where did you buy a beautiful dress like that?

11. Bumibili ako ng bulaklak dahil bibisita ako sa lola ko ngayong hapon.
Answers: • I’m buying flowers because I’m visiting my grandmother this afternoon.

12. Ang isang miyembro ng kanilang pangkat ay may sakit.
Answers: • One of the members of their group is sick.

13. Inimbento ng mga Austronesyano ang sasakyáng-dagat na may katig at layág at umabot silá sa Luzon noóng 4,000-3,000 BCE, dalá ang kalinangan ng palay at mga wikang Austronesyano.
Answers: • The Austronesians invented a seafaring vessel with outrigger and sail, and they reached Luzon 4,000 - 3,000 BCE, bringing rice culture and the Austronesian languages.

14. Mahirap kumita ng pera lalo na kung ikaw ay matanda na.
Answers: • It is difficult to earn money especially if you are already old.

15. Sa Marikina gawa ang pinakamagagandang sapatos sa Pilipinas.
Answers: • The most beautiful shoes in the Philippines are made in Marikina.

16. Plenty of beautiful places in the Philippines.
Answers: • Maraming magagandang lugar sa pilipinas.

17. Gusto kong kumonsulta sa doktor dahil kagabi pa ako hindi makatulog sa sobrang sakit ng kasu-kasuhan ko.
Answers: • I want to consult a doctor, because I can't sleep since last night due to my severely aching joints.

18. Ipinangakò ninyóng Huwebes handâ ang aking kotse. Biyernes na ngayón. Hindî pa handâ ang coche. Kailán ko itó makukuha?
Answers: • You promised my car would be ready on Thursday. It's already Friday. The car is not ready. When will I be able to get it?

19. Sino kaya ang nagbigay sa kanya ng regalo?
Answers: • I wonder who gave her a gift?

20. Sana maunawaan ni Joan na hindi talaga ko makakarating sa kaarawan nya.
Answers: • I hope Joan would understand that I won't make it to her birthday.

21. Choose the correct usage of Tagalog Punctuation.
Answers: • Ako'y sa'yo at ika'y akin lamang.

22. Alam mo ba ang address?
Answers: • Do you know the address?

23. Naroón ang mga ninunò ng mga Austronesyano nang unang matutunang linangín ng tao ang palay. Nangyari itó noóng 6,900 - 6,600 BCE malapit sa Zhejiang, China.
Answers: • The ancestors of the Austronesians were there, when man first learned to cultivate rice. This happened in 6,900 - 6,600 BCE, near Zhejiang, China.

24. Mayroon ka bang gagawin mamaya?
Answers: • Do you have something to do later?

25. Abala ka ba sa Linggo?
Answers: • Are you busy on Sunday?

26. Which of the following options is the best translation for this sentence: "Gumawa ng maraming sopas si Susan para sa kanyang pinakamamahal na anak."
Answers: • Susan made lots of soup for her beloved son.

27. Abala kami sa Sabado.
Answers: • We will be busy on Saturday.

28. Inaanyayahan kitang dumalo sa gaganaping pagtitipon sa aking kaarawan.
Answers: • I am inviting you to my birthday party.

29. Ang mga Bicolano ay mahilig sa putaheng may sili at gata.
Answers: • Bicol natives love delicacies with chilli pepper and coconut milk.

30. Please wait for my return.
Answers: • Hintayin mo ang aking pagbabalik.

31. Sana ay maka-dalaw ka sa aking opisina para mapag-usapan natin ang negosyong binabalak mong simulan.
Answers: • I hope you can visit me at my office, so we can talk about the business that you're planning to start.

32. Huwag mong sasabihin kay Tatay na hindi ako pumasok sa klase ngayon.
Answers: • Don't tell father that I didn't attend my class today.

33. Madalas na ginagawa ang pagsasaka tuwing buwan ng Marso hanggang Mayo.
Answers: • Farming is usually done between the months of March and May.

34. Agosto sa loob ng dalawang buwan.
Answers: • In two months it will be August.

35. Natanggáp na namin ang iyóng mensahe at iimbestigahín ang iyóng inulat; mag-iiwan kamí ng tugón sa lalong madalíng panahón.
Answers: • We have received your message and we will investigate what you reported; we will leave you a reply as soon as possible.

36. Darating ba si Sarah ngayon?
Answers: • Is Sarah coming today?

37. Bakit mo binasag ang paborito kong pinggan?
Answers: • Why did you break my favorite plate?

38. Aalis na sila sa ospital.
Answers: • They’re leaving the hospital.

39. Hindi ka maaaring pumasok sa trabaho nang ganyan ang suot mo. Iisipin nila na di ka marunong mamalantsa.
Answers: • You can't go to work wearing that. They'll think that you don't know how to iron clothes.

40. Alam mo ba ang ibig sabihin nito?
Answers: • Do you know what this means?

41. I have to go because it's my job.
Answers: • Kailangang umalis ako dahil trabaho ko ito.

42. Laging pinaparusahan si Simon ng kanyang ama sa tuwing umuuwi ito ng gabi galing sa skwela.
Answers: • Simon is being punished by his father everytime he comes home late from school.

43. Bihira ka lang makakakita ng paru-paro sa syudad.
Answers: • You seldom see butterflies in the city.

44. Huwag mong ibibigay ang susi kaninoman, sa akin lang! Nagkakaintindihan ba tayo Manuel?
Answers: • Do not give the key to anyone except me! Do you understand, Manuel?

45. Maaarì ka bang magbigáy ng mga karágdagang detalye sa amin, tulad ng mga pangalan ng mga kasangkót na tao?
Answers: • Will you be able to give us additional details, like the names of individuals involved?

46. Ano ang pinakamasarap na pagkain sa probinsiyang ito?
Answers: • What is the best delicacy in this province?

47. Anong sabi mo? Hindi kita maintindihan. Lunukin mo muna ang pagkain.
Answers: • What did you say? I can't understand you. Swallow your food first.

48. Saan ako makakabili ng mga murang sapatos?
Answers: • Where can I buy some affordable shoes?

49. Ako ba talaga to?
Answers: • Is this really me?

50. Aalis po ako ngyayon.
Answers: • I will leave today.

51. Madalas kaming mamasyal sa may tabing-dagat sa gabi dahil malamig ang hangin.
Answers: • We frequently go to the seaside at night, because the wind is cool.

52. Huwag mong damihan ang asukal na ilalagay mo sa kape ko.
Answers: • Do not put too much sugar in my coffee.

53. Nilisan nina Ana at Susan ang liwasan nang makitang may paparating na armadong kalalakihan.
Answers: • Ana and Susan left the park when they saw armed men approaching.

54. Huwag mong kalimutang magdala ng payong sa trabaho dahil mayroong bagyo.
Answers: • Do not forget to bring an umbrella to work, because there is a storm.

55. Hindi makapaniwala si Jane sa nangyari. Pinatay ng mga magnanakaw ang kanyang ama sa kanyang harapan.
Answers: • Jane cannot believe what happened. The burglars killed her father in front of her.

56. Mraming piyesta ang ipinagdririwang sa Pilipinas sa buwan ng Mayo.
Answers: • There's a lot of fiestas celebrated in the Philippines in the month of May.

57. Gaano katagal bago dumating ang bus?
Answers: • How long will it take for the bus to arrive?

58. Mahuhuli ako ng dating sa ating pagpupulong.
Answers: • I will be late for the meeting.

59. Hindi ako natuwa sa ipinakita niyang presentasyon.
Answers: • I am not happy with the presentation that he showed.

60. Labis akong nag-alala sayo nang malaman ko na ikaw ay nawalan ng malay habang nagma-martsa sa ilalim ng araw.
Answers: • I was really worried about you when I learned that you lost your consciousness while marching under the heat of the sun.

61. Alam ko ang ginawa mo.
Answers: • I know what you did.

62. Anong oras hinahain ang meryenda?
Answers: • What time are snacks served?

63. Mas madaling matatapos ang trabaho kung magtutulungan tayo.
Answers: • The work will be done faster if we help each other.

64. Maaari mo akong tawagan mamayang hapon.
Answers: • You can call me later this afternoon.

65. Kaninong jacket itong kulay asul?
Answers: • Whose jacket is this blue one?

66. Kung nais mong matutong sumayaw, magpaturo ka kay Allan. Magaling siyang mananayaw.
Answers: • If you want to learn how to dance, then you should ask Allan to teach you. He is a good dancer.

67. Aalis po ako bukas.
Answers: • I am leaving tomorrow.

68. Mabuti na lang at hindi umulan kung hindi ay nabasa ang mga sinampay ko.
Answers: • It's good it didn't rain. If so, my clothes would be wet.

69. Hindi nasorpresa ang ate ni John sa kanyang regalo.
Answers: • John's sister was not suprised with his gift.

70. Kamusta ka na, kaibigan?
Answers: • How are you friend?

71. Alam ko ang gusto mong sabihin.
Answers: • I know what you mean.

72. Alam ko ang sagot sa iyong tanong.
Answers: • I know the answer to your question.

73. Ang mga Pilipino ay mahilig kumanta
Answers: • Filipinos love to sing.

74. Ako (po) si John Smith.
Answers: • I am John Smith.

75. Saan ba ako makakabili ng tiket sa tren?
Answers: • Where can I buy a train ticket?

76. Ibinilin ng doktor na iwasan niya ang matataba, matatamis at maaalat na pagkain.
Answers: • The doctor told him to avoid fatty, salty, and sweet foods.

77. Saan pwedeng makagamit ng telepono?
Answers: • Where can I use a phone?

78. Magkano ang isang kilo ng mansanas?
Answers: • How much is a kilo of apples?

79. Hindi ako makaka-sama sa pagpunta niyo sa dagat dahil masama ang pakiramdam ko.
Answers: • I can't join you in going to the beach, because I'm not feeling well.

80. Anong buwan sumasapit ang tag-ulan dito sa Pilipinas?
Answers: • What month does the rainy season fall here in the Philippines?

81. Malapit lang ang bahay ko sa aking pinapasukang trabaho.
Answers: • My house is near my workplace.

82. Saan ko ipaparada ang sasakyan?
Answers: • Where will I park the car?

83. Hindi ko mahanap ang tamang daan papunta sa istasyon ng tren.
Answers: • I can't find the right way to the train station.

84. Maaari ba akong humingi ng isang baso ng malamig na tubig?
Answers: • Can I get a glass of cold water?

85. Mátirá ang matibay. Sa kabilâ ng anumang kahirapan, magtítiís ang Pilipino at gagawâ ng anumáng kailangan upang makaahon sa kahirapan.
Answers: • The strong will survive. In spite of any hardship, the Filipino will be patient and will do whatever is necessary to get over the hardship.

86. Mahilig ka ba sa mga maaanghang na pagkain?
Answers: • Do you like spicy foods?

87. Siguraaduhin mong naisara mo lahat ng pintuan bago ka umalis ng bahay.
Answers: • Make sure that you were able to lock all the doors before you leave the house.

88. Halo-halo ang paboritong meryenda ng mga Pilipino tuwing tag-init.
Answers: • Halo-halo is the most favorite snack of Filipinos during summer.

89. Iyán ang isáng bunga ng edukasyón. Edukado ang mga tao, nag-íisíp, ginágamit ang utak.
Answers: • That is one result of education. People are educated, they think, they use their brains.

90. Choose the correct translation of this sentence: "Pumunta ako sa bahay ng aking lolo kahapon nang makita ko ang naiwan niyang pustiso sa aming bahay."
Answers: • I went to my grandfather's house yesterday when I saw he left his dentures in our house.

91. Kung gaano lalong mauunawaan, ganoón lalong bibigyán ng halagá. Kung gaano lalong bibigyán ng halagá, ganoón lalong mahihikayat na kumilos!
Answers: • The more you understand, the more you will appreciate. The more you appreciate, the more you will be persuaded to take action.

92. Ang mga kabataan ngayon ay naliligaw ng landas dahil sa impluwensya ng mga barkada.
Answers: • The youth nowadays are going astray because of peer pressure.

93. Pick the appropriate translation: Noong gabi na di umano'y pumunta ka doon.
Answers: • The night you allegedly went there.

94. Kung ipagbíbilí ng mahigít na 33 % ng tao ang kaniláng boto sa eleksyón, ituturing mo bang maybisà ang eleksyóng iyón? May kabuluhán ba ang boto ng taong hindî alam ang mga isyu o naúunawaan ang mga iyón?
Answers: • If 33% of the people sell their vote during an election, will you consider that election valid? Is the vote of a person who does not know the issues or understands them meaningful?

95. Maraming mahúhusay na Pilipino. Kung pagsásamá-samahin ang kahusayan, maraming malalakíng bagay ang magágampanán para sa bayan.
Answers: • There are many skillful Filipinos. If they put their skillfulness together, they can accomplish many great things for the country.

96. Madalíng gumibâ, mahirap magtayô. Kung gígibaín ng sumúsunód na salinlahì ang mga itinayô ng sinundáng salinlahì, halos lagì na lang nag-uumpisá at hindî na halos susulong.
Answers: • It is easy to tear down, it is hard to build. If the next generation tears down what the previous generation built, we will almost always be starting over and almost never moving forward.

97. "Oo" ang sabi ng karaniwang Pilipino, kung: 1) hindî niyá alám; 2) siyá'y naíinís; 3) gustó nang tapusin ang usapan; 4) hindî malinaw na naintindihán ang nariníg o ang paksáng pinag-uusapan; o 5) mas marunong siyá sa taong nagsásalitâ.
Answers: • The typical Filipino will say "yes," when he or she: 1) does not know; 2) is irritated; 3) wants to end the conversation; 4) does not clearly understand what he or she heard or the conversation's topic; or 5) is smarter than the person spea

98. Kung hindî ang mga taong mabubuti, matatalino, may malasakit sa bayan ang papasok sa pulítika, sino ang pagpipilian sa eleksyón? Sino ang mamumunò sa bayan?
Answers: • If the people who are good, smart and who care about the nation will not enter politics, who will there be to choose from during elections? Who will lead the nation?

99. Naníniwalà ka ba na umíinit ang mundo? Hindî ba dati nang may mga lindól, pagputok ng bulkán at malulupít na bagyó? Dumádami at dumádalás ba ang mga itó, o dî lang natin natátandaán ang mga nangyari sa nakalipas?
Answers: • Do you believe the earth is getting warmer? Have there not always been earthquakes, volcanic eruptions and violent storms? Are these becoming more numerous and more frequent, or do we just not remember what happened in the past?

100. Hindî kasali sa buhay lipunan at ekonomiko ng bayan ang karaniwang mahirap na Pilipino. Para lang siyáng nakatayô sa tabí at nanónoód sa parada ng mga kasali.
Answers: • The common poor Filipino does not participate in the social and economic life of the nation. He is like one just standing on the roadside and watching the parade of those taking part.

101. Maraming tubig sa Pilipinas: may ilog, lawà at dagat, kayâ maraming mahuhuling isdâ.
Answers: • The Philippines has many bodies of water: rivers, lakes and seas--that is why there is a lot of fish to catch.

102. Nakabuti ang internet sa mga Pilipino, dahil sa pagpapalaganap ng kaalaman at pakikisali sa talastasan, pero ang mga dating hindî marunong mangatuwiran batay sa mga datos ay ganoón pa rin.
Answers: • The internet has been beneficial to Filipinos, on account of the dissemination of information and participation in discussion, but it has not changed those who didn't know how to reason on the basis of facts.

103. Isáng dahilán kung bakit hindî kayang makipagtalastasan ng maraming Pilipino na hindî nag-aaway o nagtátampuhan: hináhaluan ng damdamin ang usapan.
Answers: • One reason many Filipinos cannot have a discussion without getting into a fight or getting hurt feelings is they bring emotion into the discussion.

104. Ang maraming mga problema ng Pilipinas ay hindî lang dahil sa íisáng bagay; madami ang mga dahilán at sanhî ng mga problema, kayâ dî malúlutás ng simple lamang na solusyón.
Answers: • The Philippines' many problems are not due to only one thing; the reasons and causes of the problems are many, that is why they just cannot be solved by a simple solution.

105. Noóng umpisá, makatí ang lalamunan, tapos sinipón, tapos, inubó. Waláng lagnát noóng una, pero sa katagalan, may mataás na lagnát, at masakít ang katawán.
Answers: • First, my throat was itchy, then I had a runny nose, then a cough. I had no fever at first, but in the end, I had a high temperature and my body ached all over.

106. Nakahandâ na ang mga ticket, baká ka maubusan!
Answers: • The tickets are ready. If you don't buy soon, you might not be able to get any

107. Hanapin mo nga ang nawawala kong pitaka.
Answers: • My wallet is missing, look for it.

No comments:

Post a Comment